Υπηρεσίες taxisnet γιά επιχειρήσεις

Φορολογικές υπηρεσίες Δείτε σχετικά:

 e-Παράβολο Δείτε σχετικά:

 Τελωνειακές υπηρεσίες Δείτε σχετικά:

 Υπηρεσίες Χημείου Δείτε σχετικά:

 Υπηρεσίες προς Συμβολαιογράφους Δείτε σχετικά:

 Θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας Δείτε σχετικά:

 e-A.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Φύλλα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας (ΑΠΑΑ) - πίνακες τιμών εκκίνησης - χάρτες αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών
 


Μέσω της παρούσας Υπηρεσίας, σας παρέχεται η δυνατότητα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας.
Η υπηρεσία αυτή είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Για κάθε νόμιμη χρήση, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Οι χάρτες του Συστήματος βασίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση για τα στοιχεία πολεοδομικού χαρακτήρα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες 

 

e-Aιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας Ηλεκτρονικές Αιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας

 Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων Δείτε σχετικά:

 Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου Αιγιαλού

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου Αιγιαλού

Κάθε αναζήτηση γίνεται στο σύνολο των δεδομένων. Τα δεδομένα θα εμπλουτίζονται προοδευτικά καθώς οι Υπηρεσίες προχωρούν στον έλεγχο και επικαιροποίηση αυτών. Λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα προσιδιάζουν σε στοιχεία πληροφοριακής φύσης του αντικειμένου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δημόσιας αρχής πάρα μόνον εάν και εφόσον εκδοθούν ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, κατόπιν ηλεκτρονικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης.

Αφού εστιάσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ καθορισμού και το τοπωνύμιο.  Παρέχονται τα όρια των καθορισμένων αιγιαλών όπως αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί από τον χάρτη 1:50000 της ΓΥΣ.

Σημειώνεται πως τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν επίσημο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά ψηφιοποίηση της αντίστοιχης περιγραφικής πληροφορίας που έχει κατά καιρούς δημοσιευτεί σε σχετικά ΦΕΚ.

Τελευταία ενημέρωση των δεδομένων έγινε τον Μάιο 2015.

 

Σύστημα Εισροών-Εκροών καυσίμων Δείτε σχετικά:

 Διαδικτυακή Υπηρεσία για βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες Δείτε σχετικά:

 

e-Έντυπα Δείτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ Λογισμικό ανοικτού κώδικα της Γ.Γ.Π.Σ.