Υπηρεσίες taxisnet προς πολίτες

 Προσωποποιημένη πληροφόρηση

e-Παράβολο

Δείτε σχετικά:

Διαδικτυακή Υπηρεσία για βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες

Δείτε σχετικά:

 Εισόδημα

e-A.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Φύλλα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας (ΑΠΑΑ) - πίνακες τιμών εκκίνησης - χάρτες αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών
 


Μέσω της παρούσας Υπηρεσίας, σας παρέχεται η δυνατότητα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας.
Η υπηρεσία αυτή είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Για κάθε νόμιμη χρήση, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Οι χάρτες του Συστήματος βασίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση για τα στοιχεία πολεοδομικού χαρακτήρα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες 

 

 

Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου Αιγιαλού

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου Αιγιαλού

Κάθε αναζήτηση γίνεται στο σύνολο των δεδομένων. Τα δεδομένα θα εμπλουτίζονται προοδευτικά καθώς οι Υπηρεσίες προχωρούν στον έλεγχο και επικαιροποίηση αυτών. Λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα προσιδιάζουν σε στοιχεία πληροφοριακής φύσης του αντικειμένου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δημόσιας αρχής πάρα μόνον εάν και εφόσον εκδοθούν ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, κατόπιν ηλεκτρονικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης.

Αφού εστιάσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ καθορισμού και το τοπωνύμιο.  Παρέχονται τα όρια των καθορισμένων αιγιαλών όπως αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί από τον χάρτη 1:50000 της ΓΥΣ.

Σημειώνεται πως τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν επίσημο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά ψηφιοποίηση της αντίστοιχης περιγραφικής πληροφορίας που έχει κατά καιρούς δημοσιευτεί σε σχετικά ΦΕΚ.

Τελευταία ενημέρωση των δεδομένων έγινε τον Μάιο 2015.

 

e-Aιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας

 

Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Δείτε σχετικά:

 

Συντάξεις Δημοσίου

 

Αίτηση ρύθμισης οφειλών

 

Ακατάσχετος λογαριασμός

 

Σελίδα υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δείτε σχετικά:

 

Τελωνειακές υπηρεσίες

 

Μισθοδοσία Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  http://www.publicrevenue.gr/elib

 

Σύστημα Εισροών-Εκροών καυσίμων

Δείτε σχετικά:

 

e-Έντυπα

Δείτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ